klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek

Tájékozott Fogyasztókért Klub Alapszabálya
 
 

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) – meglév? tapasztalataira és tudására alapozva – azzal a céllal, hogy a tájékoztatásnak új utakat nyisson, 2006. április 26-án létrehozta a TÁJÉKOZOTT FOGYASZTÓKÉRT KLUBOT (TFK).

A Klub létrejötte a vállalatok számára megteremti azt a lehet?séget, hogy részt vegyenek a fogyasztói tájékoztatásban megfelel? szakmai kontroll mellett. Egyúttal kielégíti azt a régen meglév? igényt, mely a gazdasági vállalatok részér?l jelentkezik a fogyasztóvédelembe való bekapcsolódást sürgetve.

A gazdálkodó szervezetek és egyesületünk közös érdeke a felel?s és részletes fogyasztói tájékoztatás.

 

A Tájékozott Fogyasztókért Klub (TFK), azon gazdálkodó szervezeteket tömöríti, melyek a fogyasztóvédelem iránt fogékonyak és a társadalmi felel?sségvállalásban aktív szerepet vállalnak, illetve akik tenni szándékoznak a felel?s tájékoztatásért annak érdekében, hogy a fogyasztók tudatos, megalapozott döntéseket hozhassanak. A tagok magukra nézve kötelez?nek tartják a min?ségi termékek gyártását, vagy szolgáltatások nyújtását.

 

Az OFE és a TFK tagjai célul t?zték ki, hogy Magyarországon is megvalósítsák az európai szint? min?ségi fogyasztói tájékoztatást, remélve, hogy ezzel a különböz? társadalmi csoportok számára érzékelhet? változást tudnak el?idézni. Remélik, hogy a klub munkáját és eredményeit látva, mind több vállalat csatlakozik a kezdeményezéshez, hogy együtt még hatékonyabban járhassanak el a fogyasztókat érint? ügyekben, és minél több programjuk valósulhasson meg.

 

A Klub szolgáltatásai a tagok részére:

-         Információ els? kézb?l

o       Az Európai Unión belüli fogyasztói, fogyasztóvédelmi anyagok, információk továbbítása a tagoknak

o       Tájékoztatás a nemzetközi, Európai Uniós és hazai szabályozás változásairól

o       Tájékoztatás az OFE kampányairól

-         Együttm?ködés

o       A fogyasztóktól érkez? információk továbbításában illetve a fogyasztói igényérvényesítéssel kapcsolatos panaszügyintézésben

-         Kiadványok

o       Kosár - a fogyasztók magazinja c. havilap minden egyes számából három tiszteletpéldány a tagoknak

o       Egy-egy tiszteletpéldány az OFE kiadásában megjelen? egyéb kiadványokból (könyvek, tájékoztató füzetek stb.)

o       Javaslattételi lehet?ség az OFE új tematikus kiadványainak témájára (pl. banki szolgáltatások, egészségügy, élelmiszerek, elektronikai termékek, közüzemi szolgáltatások stb.)

-         Honlap

o       A tagok részére a kóddal történ? belépés több információhoz enged hozzáférni. (törvényhozás, jogi információk, hírlevél stb.)

o       Megjelenés a TFK honlapon névvel és logóval (és keresztlinkkel)

o       A klubtag a honlapján megjelentetheti a TFK-t, mint támogatott szervezetet

-         Médiamunka

o       A TFK tevékenységével kapcsolatban évente egy sajtótájékoztatót tart, és legalább egy sajtóközleményt kiad. Ezen fórumokon a tagoknak lehet?ségük van a megjelenésre – támogatói logóval, rövid bemutatkozással.

-         Tréningek

o       Évente több fél-egynapos, igény szerinti tematikus fogyasztóvédelmi továbbképzés a klubtagok munkatársai számára az igényeiknek megfelel?en.

-         Kommunikáció, vállalati stratégia

o       A klubtag kommunikációjában, CSR stratégiájában felhasználhatja TFK tagságát

-         Rendezvények

o       Meghívás és kedvezményes részvétel biztosítása az OFE rendezvényein.

 
Általános rendelkezések

-         A klubtagok betartják, magukra nézve is irányadónak tartják az OFE alapszabályát és bels? rendelkezéseit;

-         a Klub az OFÉ-n belül, de attól elkülönülten m?ködik – mind pénzügyi szempontból, mind a tevékenységét illet?en;

-         a tagok egyetértenek az Etikai Kódexben megfogalmazott célokkal, és magukra nézve irányadónak tekintik;

-         a Klub által támogatandó tevékenységeket közösen jelölik ki, abban tevékenyen részt vesznek. 

 
 
Belépés és kizárás feltételei

Azok a cégek, melyek küldetésüknek tekintik a fogyasztók min?ségi és széles kör? tájékoztatását azzal a céllal, hogy a vásárlók megalapozott döntéseket hozzanak, és fontos számukra a fogyasztói lojalitás, TFK tagokká válhatnak.

A TFK tagsággal azon gazdálkodó szervek rendelkeznek, melyek:

1.      tenni szándékoznak a felel?s tájékoztatásért

2.      a klub Etikai Kódexében leírtaknak eleget tesznek.

3.      az éves tagsági díjat megfizetik, melynek összege 1.650.000 Ft.

A klubba történ? felvételre, bármely gazdálkodó szervezet jelentkezése alapján a klubtagok ¾-es szavazati aránnyal tesznek javaslatot az OFE elnökségnek. A végleges döntést az OFE teszi meg, a döntésr?l 30 napon belül írásban értesíti a tagokat.

Kizárásnál szintén a TFK tagok folytatnak vizsgálatot és szavaznak. A kizáráshoz a tagok ¾-es szavazati arányára van szükség. A végleges döntést ebben az esetben is az OFE hozza meg.

 
   
 
Budapest, 2007. június 19.

klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek