klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek

A Tájékozott Fogyasztókért Klub Etikai Kódexe
 
 
I. Preambulum

Azzal a céllal, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület a tájékoztatásnak új utakat nyisson, 2006. április 26-án létrehozta a Tájékozott Fogyasztókért Klubot. A klub egyben válasz egy régen meglév? igényre, mely az OFE és a gazdasági vállalatok együttm?ködésére irányul.

A Tájékozott Fogyasztókért Klub (TFK) azon gazdálkodó szervezeteket tömöríti, melyek tenni szándékoznak a felel?s tájékoztatásért a fogyasztók megalapozott döntéseinek érdekében. A tagok magukra nézve kötelez?nek tartják a min?ségi termékek gyártását, és/vagy szolgáltatások nyújtását, és vállalják, hogy a maguk eszközeivel igyekeznek el?segíteni a fogyasztók minél teljesebb kör?, korrekt tájékoztatását.A klub kiemelt célja, hogy a fogyasztóvédelem iránt fogékony és a társadalmi felel?sségvállalásban aktív szerepet vállaló vállalatokat tömörítse.

Az Etikai Kódex el?írásainak betartása a tagság elnyerésének és fenntartásának feltétele. A szabályzat alapvet? célja meghatározni és betartatni a tisztességes piaci magatartás normáit, és biztosítékot nyújtani, hogy a TFK tagjai üzleti tevékenységük során legjobb szaktudásukalapján korrekt fogyasztói tájékoztatást végezzenek.

 

II. A piaci magatartás etikai normái különösen

1.)    A gazdálkodó szervezet gazdasági tevékenysége során a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 1959. évi IV. törvény és a fogyasztóvédelemr?l szóló 1997. évi CLV. törvény együttm?ködési és tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szakaszai szerint jár el. Gazdasági tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít a fogyasztóvédelmi és versenyjogi normák betartására. Felel?s a megbízható és biztonságos termék, szolgáltatás kínálásáért, és a korrekt fogyasztói tájékoztatásért.

2.)    A klub tagjai minden eszközzel arra törekszenek, hogy minden olyan tájékoztatást megadjanak a fogyasztóknak, amelyek hozzájárulhatnak a tudatos fogyasztói döntések meghozatalához. A klub tagjainak célja, hogy az általuk gyártott, forgalmazott termékekkel illetve az általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban minden olyan információt megadjanak a fogyasztók számára, amely hozzájárul a tudatos fogyasztói döntések meghozatalához.

3.)    A klub tagjai a fogyasztók korrekt tájékoztatása érdekében vállalják, hogy ?ket megtéveszt? módon nem befolyásolják. Megtéveszt? befolyásolásnak min?sül: fizetési feltételek, ajándékok, engedmények megtéveszt? feltüntetése.

A fogyasztó megtévesztésére alkalmas a különösen el?nyös vásárlás hamis látszata, a fogyasztó számára megtéveszt? információ nyújtása, illetve a fogyasztói döntést jelent?sen befolyásoló információ elhallgatása.

4.)    A klub tagjai vállalják, hogy esetleges gazdasági er?fölényüket nem használják arra, hogy indokolatlanul a fogyasztóra kényszerítsenek valamely hátrányos feltétel elfogadását.

5.)    A klub tagjainak célja, hogy üzletpolitikájukat úgy alakítsák, hogy az a lehet? legszélesebb tájékoztatást nyújtsa a fogyasztók számára, ezért tartózkodnak a túlzó reklámtól amelynek során a reklámozó olyan termék kizárólagos forgalmazójaként tünteti fel magát, amely másutt is beszerezhet?, vagy – pártatlan szervezet erre vonatkozó vizsgálatanélkül – a „legjobb”-ként „legnagyobb”-ként hirdeti magát vagy a termékeit. 

6.)    A klub tagjainak célja a CSR hazai térnyerésének el?segítése, ezért a tagok a rendelkezésre álló információikat kicserélik egymás között, valamint mindent megtesznek azért, hogy a társadalmi felel?sségvállalás minél több hazai vagy a magyar piacon jelenlév? vállalat üzletpolitikájának szerves része legyen.

7.)    A vállalatok társadalmi felel?sségvállalásának elengedhetetlen része a fogyasztók felel?s, részletes tájékoztatása és a fogyasztóvédelmi normák messzemen? figyelembe tartása.

 
III. Eljárási szabályok

A tagfelvétellel és az esetleges kizárással kapcsolatos kérdésekr?l a klub Alapszabálya rendelkezik.

 
IV. Záró rendelkezések

A szabályzat a TFK tagjai által történ? elfogadás napján lép hatályba.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos jogszabályok, továbbá az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület bels? szabályzatai, különösen annak Alapszabálya irányadóak.

 
 
 
Budapest, 2007. június 19.

klubtagok
sajtószoba
kapcsolat
belépési feltételek